Vaše údaje jsou u mne v bezpečí


Pokud jste návštěvníkem mého webu, odběratelem emailových novinek, článků a nabídek, nebo jste již mým zákazníkem, poskytujete mi své osobní informace. Za ty já, Petra Voet (IČ 68077190), jako jejich správce, zodpovídám. Osobní údaje, které mi jsou Vámi poskytnuty (jméno a příjmení, telefonní číslo, poštovní a emailová adresa), zpracovávám po následujících 10 let ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. – Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


I. Základní ustanovení

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Petra Voet, IČ 68077190, se sídlem Komenského 273, 679 02 Rájec-Jestřebí (dále jen: „Správce"), která provozuje webové stránky www.petravoet.cz. Správce vaše údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou zpracovávány a za jakým účelem.

2.    Kontaktní údaje Správce jsou:

Adresa: Petra Voet, Komenského 273, 679 02 Rájec-Jestřebí

Email: pvpixworld@gmail.com 

Telefon: +420 606 919 608

3.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě Vaší zakázky či poptávky.

2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, včetně elektronického souboru "cookie".

3.    Pokud jste se přihlásil k odběru blogu a newsletteru z www.petravoet.cz, Správce pak zpracovává Vaši emailovou adresu a časový záznam, kdy k souhlasu se zasíláním informací a nabídek vztahujících se ke službám nabízených na webových stránkách došlo.

Jaké údaje zpracovávám - Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych mohla splnit náš smluvní vztah a mohla Vám poskytovat co nejkvalitnější obsah:

 • Jméno, příjmení
 • Název firmy, IČ / DIČ
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Pokud jste mým zákazníkem, zpracovávám Výše uvedené údaje z důvodu plnění smlouvy (např. rezervace termínu focení, zanesení do účetnictví, předání zakázky).

 • E-mailové kampaně, newsletter, soutěže

Pokud jste čtenářem, e-mailem Vám posílám novinky a informace, ke kterým jste se přihlásili na mých webových stránkách, zpracovávám tedy Váš e-mail. Pokud jste mým zákazníkem, zasílám Vám novinky z důvodu oprávněného zájmu, který u Vás důvodně předpokládám, podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • oprávněný zájem Správce spočívající v komunikaci s potenciálním zákazníkem/návštěvníkem stránky po vyplnění kontaktního formuláře,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce služby.

2.    Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší zakázky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení rezervace, posléze objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
 • statistické a analytické zpracování návštěvnosti - abych mohla měřit, jak se Vám na mém webu líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používám službu Google Analytics.

Vaše osobní údaje nepředávám ani neprodávám třetím stranám. 

3.    Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

1.    Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webových stránek
 • zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

3. Vedle již uvedených osobních údajů se výše uvedený souhlas kupujícího vztahuje rovněž na data vzniklá při procházení stránek webového rozhraní generovaná pomocí analytického nástroje Google Analytics s rozšířením kódu o ukládání remarketingových dat. Tato remarketingová data ukládáme po dobu 365 dní. Pomocí těchto online nástrojů nesbíráme vaše osobní data, jako je jméno, adresa, e-mail, ani telefon. Záznam pro cílení remarketingových reklam můžete odstranit po vymazání souborů cookie ve vašem prohlížeči.

VI. Vaše práva

1. V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv uplatnit, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailové adresy: petravoet@gmail.com nebo přes webový kontaktní formulář.

 • právo na informace, které si právě teď čtete
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na aktualizaci nebo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR - v některých případech jsem vázána zákonnou povinností, příkladem je evidence vystavených daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem - v tomto případě budou smazány všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení fyzických dokumentů, technické zabezpečení datových úložišť, šifrování, antivirové programy, zálohy a další.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním poptávky přes internetový formulář na www.petravoet.cz/kontakt potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2021.